لیست قیمت پارتیشن در پارتیشن آتی ساز

محصول قیمت (ریال)
۱ پارتیشن تک جداره ۶ میل ۷۰۰,۰۰۰
۲ پارتیشن تک جداره ام دی اف ۱۶ میل ۹۵۰,۰۰۰
۳ پارتیشن دوجداره آلومینیوم با ام دی اف ۶ میل ۱,۶۵۰,۰۰
۴ پارتیشن دوجداره آلومینیومی با ام دی اف ۱۶ میل ۲,۴۰۰,۰۰
۵ پارتیشن دو جداره تمام ام دی اف ۲,۲۰۰,۰۰۰
۶ پارتیشن کناف ۹۰۰,۰۰۰
۷ درب آلومینیومی پارتیشن ۳,۴۰۰,۰۰۰
۸ سقف کاذب ۶۰*۶۰ روکش PVC ۳۷۰,۰۰۰
۹ سقف کاذب ۶۰*۶۰ روکش PVC ۳۴۰,۰۰۰
۱۰ دیوار وش PVC ۴۰۰,۰۰۰
۱۱ کابینت تمام MDF ۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۲ پارکت ۶۵۰,۰۰۰